תנאי שימוש באתר

 

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר

מבוא

הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של עמותת עתיד פלוס על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתנאי השימוש בתקנון זה

 

ברוכים הבאים לאתר עמותת קרן עתיד פלוס לחינוך בישראל  (להלן: "עתיד פלוס"), עמותה רשומה במדינת ישראל, הפועלת למען חינוך ותמיכה לילדים, נוער וצעירים עד גיל 21. פיתוח מנהיגות צעירה. יזמות ומעורבות חברתית. סיוע ותמיכה לחיילים בשרות וסיוע לחיילים משוחררים.

השימוש באתר הינו לשימוש אישי בלבד ולא לצורך מסחרי. אנו מכבדים את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר. על השימוש באתר זה תחול מדיניות הפרטיות כמפורט להלן.  

מטרת המדיניות להסביר מהם נהלי עתיד פלוס באשר לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ושימוש במידע שנמסר על ידם באתר ו/או מידע הנאסף על ידינו, לרבות בעת השימוש שלכם באתר. האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לכל המינים בצורה שווה.

עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לאמור במדיניות זו, על כן מומלץ לקרוא בעיון מדיניות זו לפני השימוש. 

עתיד פלוס, שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו בכל עת. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים החלים במדיניות זו מעת לעת. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. 

 

א. כללי

  1. האתר נועד להעניק מידע כללי על עתיד פלוס , פרסומים שלה , הגשת בקשות לתמיכה ולהענקת מלגות לתלמידים, ומתן אפשרות ליצירת קשר עם עתיד פלוס.
  2.  יתכן כי האתר יכלול תכנים, מודעות, צילומים, טקסטים, סרטונים וכיו"ב' (בפסקה זו להלן: "מידע" ו/או "התכנים"),  שנמסרו לעתיד פלוס על ידי צדדים שלישיים, על כן מובהר, כי שימוש בתכנים בניגוד לתנאי שימוש אלה עשוי להוות הפרת זכויות קניין רוחני השייכות על פי דין לאותם צדדים שלישיים לרבות ולא רק זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת השייכת להם.
  3. המשתמשים באתר מחויבים לפעול בהתאם להוראות כל דין, בכלל זאת חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים, בתום לב, תוך אחריות אישית שלא להפר את החוק. 
  4. לאור האפשרות כי חלקים מהמידע והתכנים המופיעים באתר נמסרו בידי צדדים שלישיים שאינם בשליטת עתיד פלוס או באחריותה, עתיד פלוס לא תהיה אחראית להפרה של דיני הקניין הרוחני, בכלל זאת לא להפרות זכויות יוצרים, וכן לא לעוולות לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מסמכים פרטיים וסודות אישיים או עניינים הנוגעים לצנעת הפרט בידי אותם צדדים שלישיים.
  5. האפשרות המוענקת למשתמשים להעתיק מתוך האתר מידע, בכלל זאת טקסט ו/או תמונה ו/או כל נתון אחר, מוגבלת לפרטים אשר צוין לגביהם במפורש שניתן לעשות כן ובהתאם לתנאי השימוש שצוינו. אפשרות זו הינה בבחינת רשות לשימוש עצמי ופרטי, שלא לצורכי שיווק, פרסום או מסחר.
  6. בכל שימוש במידע הנך נדרש ליתן קרדיט מתאים לבעלי המידע ולעתיד פלוס בצורה ברורה ובולטת. בכל מקום שהדבר אפשרי יש להוסיף הפנייה או קישור לאתר.
 • האתר פתוח לשימוש כלל הציבור. חלק מהפעילויות באתר טעונות הרשמה מראש. 
 • עתיד פלוס רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

 

ב. מדיניות פרטיות

 1. האתר מציע למשתמשים לתרום תרומה לעתיד פלוס, וכחלק מתהליך התרומה, יתבקש המשתמש למסור את שמו המלא ופרטי התקשרות אשר יירשמו ויישמרו על ידי עתיד פלוס. יובהר, כי אינך מחויב על פי חוק לתרום לעתיד פלוס ולמלא את פרטיך המוגדרים כמידע רגיש בהקשר זה, וכי אם תבחר לעשות כן מרצונך החופשי ובהסכמתך, עתיד פלוס מתחייבת כי המידע שתמסור במסגרת תרומה זו, יישמר באופן מאובטח (כמפורט להלן) על ידי עתיד פלוס ולא ייעשה בו כל שימוש מלבד בחינת האפשרות לקבלת התרומה באמצעות האתר. אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע הרגיש אודותיך, בלא הסכמתך. לשם הגנת מידע רגיש זה, פועלת עתיד פלוס לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. 
 2. עתיד פלוס רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שאינו רגיש כאמור לעיל ואינו מזהה אותך אישית, אשר הצטבר אודותיך במהלך השימוש והגלישה באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן אותך באשר לשירותים המוצעים על ידי עתיד פלוס, לרבות מידע בדבר אירועים, מפגשים, משלוח שאלונים, סקרים ומאמרים. בנוסף, רשאית עתיד פלוס לעשות שימוש במידע כאמור למטרות סטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ובלבד שאין המידע מתייחס אליך אישית או מזהה אותך באופן אישי. מובהר ומוסכם עליך כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה רשאית עתיד פלוס לשתול במחשבכם קבצים המאפשרים לעתיד פלוס לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת קבצים אלו תיעשה באמצעות הדפדפן בו הנך משתמשת ועל פי הוראות יצרן הדפדפן.
 3. למרות האמור לעיל, עתיד פלוס תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של משתמשים לצד שלישי, לרבות לרשויות אכיפת החוק במדינה, במקרים בהם ישנו חשש ממשי כי משתמש ביצע או עומד לבצע, מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם (כגון קטין או חסר ישע) או בעצמו, או אם התקבל בידי עתיד פלוס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 4. מידע שייאסף אודותיך יישמר באופן מאובטח כאמור לעיל במאגר מידע המנוהל על פי דין על ידי עתיד פלוס. 
 5. עצם השימוש באתר מהווה את הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור. בכל מקרה, השימוש במידע הכלול במאגר מידע כאמור ייעשה בהתאם להוראות הנ"ל או על פי הוראות כל דין.

 

ג.           זכויות יוצרים קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובמידע הכלול בו הינם בבעלות  עתיד פלוס או בבעלותם של צדדים שלישיים, שהרשו לעתיד פלוס להשתמש בהם במסגרת האתר.
 2. הינך רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומרים על פי הכללים הקבועים בחוק זכויות יוצרים.
 3. המצטט מתוך התכנים באתר חייב לציין את המקור לציטוט/ים. אסור לעשות בחומר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה פוגענית ביצירה העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם המידע בכל מקום, פורמט או זמן, ובכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלויזיה, עיתונות וכו') לרבות אמצעים דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות במידע. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר, במאגר או במידע הכלול  בו. 
 4. יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 5. עתיד פלוס עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכויות ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה תעשה מאמץ מידי להסיר את המידע המפר מיד עם פניית בעלי הזכויות במידע.

 

ד.            קישורים 

 1. באתר נמצאים קישורים (links) או הפניות לאתרים אחרים אשר אינם בבעלות עתיד פלוס ושנועדו לנוחות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט (להלן: "האתרים האחרים"). 
 2. התכנים באתרים האחרים אינם מתפרסמים על ידי עתיד פלוס או מטעמה והיא אינה אחראית, שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. 
 3. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים האחרים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין עתיד פלוס לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין לעתיד פלוס כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין היא אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
 4. עתיד פלוס איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל, וכן רשאית עתיד פלוס, להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 5. עתיד פלוס לא תחוב בגין הפסד, הוצאה, אבדן או נזקים, ישרים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה משימוש באתרים האחרים או בתכנים המופיעים בהם, וכל שימוש בהם הוא באחריות המשתמש. 

 

ה. הרשמה ודיוור ישיר

 1. הרישום לרשימת הדיוור ככל שיהיה באתר ו/או הזנת פרטים לשם קבלת מידע שיווקי או אחר וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לעתיד פלוס ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בקשה להסרה מרשימת דיוור, ככל שתהיה כאמור לעיל, ייעשה בפנייה לכתובת המייל:_________________.
 2. כאשר הדבר נדרש, על המשתמש למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעתיד פלוס.  

 

ו. מדיניות ביטול תרומה

 1. התורם יהא רשאי לפנות לעתיד פלוס בבקשה לשינוי סכום התרומה או ביטולה בכל עת ועתיד פלוס תבצע פעולה זו על פי בקשת התורם ולא יאוחר מ 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התורם בנושא.
 2. פניית התורם תיעשה באמצעות פנייה למוקד הטלפוני של עתיד פלוס או באמצעות אתר זה.
 3. ניתן לשנות את סכום התרומה או לבטל עסקה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
 4. עתיד פלוס תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה העת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את עתיד פלוס בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 5. תרומה לעתיד פלוס יכול שתהיה תרומה חד פעמית או תרומה מתמשכת.
 6. במקרה של תרומה מתמשכת שאינה לתקופה קצובה בזמן שבה מחייבת עתיד פלוס את חשבונו של התורם בתשלומים לפי הרשאה לחיוב בכרטיסי אשראי או כרטיס דביט, הרי:

אם טען התורם כי נגבה ממנו סכום נוסף מעבר לסכום שעתיד פלוס רשאית לגבות, תברר עתיד פלוס את טענת התורם תוך 7 ימי עסקים.

מצאה עתיד פלוס כי גבתה מהתורם סכום ביתר, תשיב אותו לתורם תוך 7 ימי עסקים.

 1. עתיד פלוס תנפיק לתורם אישור תרומה בהתאם להוראות החוק.
 2. עתיד פלוס רשאית להשתמש בכספי התרומה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שפעולותיה נעשות בהתאם למטרותיה.

 

ז.           העדר אחריות

 1. אם ייתכנו באתר שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיו"ב, אין עתיד פלוס אחראית לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.
 2. האחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של עתיד פלוס, מוטלת על המשתמש בלבד.
 3. עתיד פלוס מאבטחת את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, היא אינה יכולה להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים ו/או חשיפת מידע אישי או פרטי, או סודי. עתיד פלוס איננה אחראית לכל נזק שייגרם לנתונים ו/או מסמכים ו/או מאגרים ו/או כל מידע אחר שנמסר לחזקתה ומצוי במאגרי המידע ובכלל זה אובדן הנתונים והמידע כאמור במקרה שבו יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי עתיד פלוס ו/או להשתמש בו לרעה.
 4. עתיד פלוס אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל עתיד פלוס או מי מספקיה.
 5. עתיד פלוס לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות.
 6. עתיד פלוס לא תישא בכל אחריות לפרסומים של צדדים שלישיים כתוצאה מפרסום תכנים באתר, לרבות לא לפרסומים או למידע או לתכנים המופיעים במנועי חיפוש כגון גוגל, בינג' וכיוב' ובכלל זאת לא יהיה אחראי להסרת תכנים שפורסמו באתרים אלו (כגון אינדקס מנוע החיפוש). 
 7. כל המשתמש ו/או המבצע פעולה במסגרת האתר מודע לכך כי טענות, דרישות או תביעות הקשורות בהפרת התחייבויות עתיד פלוס ו/או מפעיליה על פי תקנון זה וכללי ההשתתפות בו, יופנו לעתיד פלוס או למי מטעמה.

 

ח.            שינויים באתר והפסקת השירות

 1. עתיד פלוס שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתימצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.
 2. לא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה כלפי עתיד פלוס בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. עתיד פלוס רשאית להחליט בכל עת להוריד את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.
 4. אנו מאחלים לך שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל תגובות והערות.

 

ט.           דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר ומאגרי המידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלה או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב ולהם בלבד.
 2. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס "צרו קשר".

 

קראתי ואני מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטות לעיל.